هوش كسب و كار - كليك ويو - ارزيابي عملكرد هوش كسب و كار - كليك ويو - ارزيابي عملكرد .

هوش كسب و كار - كليك ويو - ارزيابي عملكرد

ارزيابي عملكرد

ارزيابي عملكرد

سرمايه انساني" از جمله با ارزش ترين بخش از دارايي ها نامشهود سازمان ها به ويژه سازمان هاي دانش مدار مي  باشد. در واقع مي بايست براي "مديريت منابع انساني" ارزشي بيش از مديريت اداري و كار گزيني و يا احياناً رفاه و حقوق و مزاياي آنان قائل شد.

واقعيات امروزه سازمان ها و فاصله نسل ها، جذب و به كارگيري دانش آموختگان ، فاصله انتظارات و نياز هاي منابع انساني را از مديريت هاي ارشد سازمان، بيشتر كرده است. در اين حين خلا عدم وجود فرآيندي سيستماتيك كه ارزيابي واقعي كاركنان را براي حصول بينشي جديد و فراگير توسط مديريت نسبت به منابع انساني و كاركنان يك سازمان ايجاد نمايد،  مشهود است. در صورتيكه عدم امكان تشخيص عملكردهاي عالي، خوب، متوسط، در سازمان فراگير شود، كاركنان آن سازمان نه تنها از بروز خلاقيت هاي فردي و گروهي بازخواهند ماند بلكه انگيزه هاي كاري خود را هم از دست خواهند داد. برقراري ارتباط منطقي بين نتايج عملكردي كاركنان و حقوق و مزايا  و پاداش ها، شرايط با ثباتي را در پيشبرد اهداف سازمان توسط منابع انساني فراهم مي آورد. از مهم ترين ابزار و روش سنجش عملكرد مي توان به سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران ( ارزشيابي عملكرد )اشاره كرد كه توسط  اين شركت تهيه و در سازمان ها اجرا شده  است.

• چگونه افراد شايسته و توانمند سازمان خود را شناسايي مي كنيد؟
• جگونه اطمينان حاصل مي كنيد كه كاركنان شما همان كاري را انجام مي دهند كه سازمان از آنان انتظار دارد؟
• مسير ارتقا ي شغلي كاركنان همگام با تغييرات سازمان و پيشرفتها در سازمان شما چگونه است؟
• اگر نقاط قوت و ضعف كاركنان خود را نتوانيد شناسايي كنيد، چگونه آنان را مديريت مي كنيد؟
• تا كنون به هزينه هاي ناشي از عدم ارزيابي عملكرد كاركنان سازمان خود فكر كرده ايد؟ چه تدبيري انديشيديد ؟
• و   ده ها سئوال ديگر كه براي آن بايد چاره اي انديشيد ...
ابزار نرم افزاري ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران پاسخي به اين سئوالات و بسياري از سئوالات ديگر مي باشدانعطاف پذيري سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران
هدف نهايي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران در سازمان، بهبود و عملكرد سازمان مي باشد. لذا تهيه شاخص هاي ارزيابي عملكرد كاركنان (ارزشيابي عملكرد)  از نتيجه جاري سازي برنامه ها و استراتژي كلان سازمان در سطوح لايه هاي عملياتي و كارشناسي است. شناسايي شاخص هاي عمومي و اختصاصي براي كاركنان با توجه به برنامه ها و اهداف استراتژيك سازمان انجام مي پذيرد. انعطاف در تعريف و گروه بندي شاخص ها و سنجه ها از مزيت هاي مهم اين نرم افزار مي باشد. تعريف اطلاعات اوليه ارزيابي شامل ارزياب ها و شاخص ها، سنجه ها و ... به صورت پويا در سيستم، براي هر دوره ارزيابي و استفاده از سوابق اطلاعات به انتخاب كاربر در دوره هاي ارزيابي توانايي هاي كاربري اين سيستم را براي مديران منابع انساني افزايش داده است.


محدوده سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران
ارزيابي عملكرد كاركنان (ارزشيابي عملكرد) شركت هاي وابسته به يك شركت هولدينگ
ارزيابي عملكرد كليه كاركنان (ارزشيابي عملكرد) در سطوح  عملياتي ، مياني و ارشد در دوره هاي مختلف ارزيابي
ارزيابي عملكرد كاركنان (ارزشيابي عملكرد) مشمول ارتقا در فرآيند ارتقاي كاري
ارزيابي عملكرد كاركنان جديد پس از اتمام دوره كارورزي
ارزيابي عملكرد مجدد كاركنان (ارزشيابي عملكرد) يك واحد سازماني به صورت موردي


محدوده سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران


گروه بندي شاخص ها و سنجه ها
گروه بندي شاخص ها و تعريف شاخص ها و سنجه ها ، ساختار كارآمدي را براي ارزيابي عملكرد افراد فراهم مي كند تا با استفاده از آن امكان ارائه تحليل هاي مديريت عملكرد افراد براي مديريت منابع انساني سازمان ها ايجاد شود.
قابليت تعريف گروه شاخص هاي عمومي و اختصاصي در سازمان ها و تعريف شاخص ها و سنجه ها در سيستم براي دوره هاي ارزيابي و يا تغيير آن در هر دوره از امكانات سيستم مي باشد.
نمونه گروه هاي شاخص هاي عمومي عبارتنداز:
                                                           
• شاخص هاي احرازي (پيش نيازي)
• شاخص هاي پايه كيفيت خدمات
• شاخص هاي انگيزشي
• شاخص هاي رفتاري
• شاخص هاي مديريتي
• شاخص هاي تخصصي (عملكرد انجام وظايف سازماني)
• شاخص هاي اثر بخشي
• شاخص هاي توانمندي
• شاخص هاي رضايت شغلي

شاخص هاي اختصاصي با توجه به شغل، رده و پست كاركنان و مديران تعريف خواهد شد. شاخص هاي اختصاصي علاوه بر پوشش شرح شغل كاركنان در راستاي اهداف استراتژيك و برنامه ها و فعاليت هاي سازمان نيز مي باشد. تعريف و تعيين شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد (ارزشيابي عملكرد) با توجه به اهداف سازمان و شركت ها اين امكان را به مديران مي دهد كه وضعيت هم راستايي منابع انساني با اهداف سازمان را مورد سنجش و ارزيابي قرار داده و تصميمات لازم را در زمان مناسب اتخاذ نمايند.


قابليت هاي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران
• امكان استفاده از روش (مدل) هاي 360 درجه و يا ساختار سلسله مراتبي به انتخاب كاربر براي هر دوره ارزيابي
• امكان روش ارزيابي مديريت بر مبناي اهدف (Management By Objective)
• امكان ارزيابي بر اساس امتيازبندي و نمره و درصد (Rating Scale)
• امكان ارزيابي كاركنان با شاخص هاي كمي و قابليت اخذ اطلاعات از سيستم هاي اطلاعاتي سازمان (TPS)
• امكان تخصيص سهم مساوي يا متفاوت به ارزياب ها
• امكان تخصيص وزن هاي مساوي و يا متفاوت به شاخص ها در هر گروه سمت و يا پست
• امكان دسته بندي پست ها و سمت هاي سازماني
• امكان انتخاب ارزياب بر اساس ساختار سازماني و تعاريف كاربر بصورت سيستماتيك
• امكان بررسي و تجديد نظر در ارزيابي ها
• امكان تحليل نمرات ضعيف و عالي در كارتابل هاي ويژه
• افزايش سرعت، دقت و كاهش هزينه هاي ارزيابي
• انعطاف پذيري در تعريف شاخص و معيارها و مصداق (سنجه)هاي ارزيابي
• ايجاد بانك اطلاعات از سئوالات و شاخص ها و ايجاد سوابق و مخزن دوره هاي دانش ارزيابي
• تعريف دوره ارزيابي متناسب با ساختار سازماني ( براي كل سازمان، واحد هاي منتخب . يا تعدادي از پرسنل )
• تعريف نقش هاي افراد جهت ارزيابي كاركنان مرتبط
• امكان تخصيص چند نقش ارزيابي به يك ارزياب
• تهيه گزارش هاي متنوع و خروجي هاي ارزيابي، روندهاي نتايج ارزيابي در سطوح سازمان و كاركنان
• نگهداري  تاريخچه ارزيابي ها و امكان مقايسه آنها براي افراد يا واحدهاي سازماني
• تهيه گزارشات مديريت و داشبورد مديريت نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان
• ارائه خروجي هاي PDF و Excel  از اطلاعات


قابليت هاي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران


روش هاي فروش نرم افزار
1-خدمات فروش با روش SaaS نرم افزار ارزيابي عملكرد : 
شما مي توانيد بدون آنكه امتياز نرم افزار را خريداري كنيد، از آن به عنوان يك سرويس در هر زمان و هر مكان استفاده كنيد.اين نرم افزار به عنوان نرم افزار SOFTWARE  as a SERVICE نيز ارائه مي شود. كافيست با يك خط اينترنت به سايت نرم افزار وارد شويد و براي سازمان خود يك نرم افزار اختصاصي بسازيد و در هر زمان و هر مكان بدون نياز به زير ساخت سخت افزاري و شبكه از نرم افزار ارزيابي ويژه ي خود استفاده كنيد.

مزاياي اين طرح عبارتند از :
•    كاهش هزينه هاي ايجاد و نگهداري سخت افزار و نرم افزار در سازمان
•    كاهش هزينه ي خريد امتياز نرم افزار
•    كاهش ريسك هاي عملياتي سازي نرم افزار ها
•    كاهش وابستگي به محيط هاي نرم افزاري و سخت افزاري خاص
•    استفاده از آخرين نسخه و  ارتقاء توسط مشتري در هر زمان
•    عدم وابستگي به مكان خاص و يا دستگاه خاص
 
 
قيمت گذاري:
 اين نرم افزار بر اساس سه پارامتر زمان و دوره ي استفاده (حداقل 1 سال) ، تعداد كاربران سيستم (شامل ارزياب ها و راهبران سيستم ) و تعداد كاركنان ارزيابي شونده، قيمت گذاري شده است. لذا مشتريان مي توانند بهترين حالت مد نظر خويش را خريداري نمايند.
خدمات آموزش و پشتيباني و ارتقاء نرم افزار به صورت رايگان ارائه مي شود.
 
 
2- فروش امتياز بهره برداري :
در اين روش مشتري امتياز بهره برداري از نرم افزار را به مدت نامحدود خريداري مي نمايد و نرم افزار در محيط مشتري تحويل و نصب خواهد شد. خدمات آموزش و پشتيباني و ارتقاء در شش ماه اول رايگان است.

خدمات مشاوره در استقرار سيستم ارزيابي عملكرد
تيم متخصصين اين شركت خدمات مشاوره  طراحي و اجراي سيستم ارزيابي عملكرد سازمان ها را ارائه مينمايند. كارشناسان متخصص و با تجربه با شناسايي كسب و كار، سازمان مشاوره در استقرار سيستم را در الويت قرار خواهند داد و با ارائه يك طرح جامع براي پياده سازي سيستم مديران سازمان ها را ياري خواهند نمود. تيم مشاوره خدمات اسقرار سيستم در انتها تحليل هاي جذابي از نتايج استقرار سيستم را  براي مديران تهيه مي نمايد. و مشاوره لازم در خصوص عملكرد جامع سيستم  ارائه مي گردد.


1-رئوس كلي خدمات مشاوره ارزيابي عملكرد كاركنان عبارتست از :
-    شناخت مشتري، كسب و كار، عوامل و فرهنگ كسب و كار و سازمان، اهداف و استراتژي هاي سازمان
-    شناسايي معيار ها و شاخص هاي ارزيابي تخصصي و عمومي كاركنان سازمان و كسب و كار واحد هاي سازماني
-    مشاوره در اجراي ارزيابي عملكرد و آموزش كاركنان و مديران ذيربط ارزيابي كننده
-    تحليل نتايج و تدوين گزارش جامع ارزيابي


2- تحليل گزارشات:
 ارائه داشبورد مديريت از تحليل نتايج ارزيابي كاركنان براي مديران از ويژگي هاي سيستم ارزيابي عملكرد مي باشد.
مديران با توجه به تحليل و روندهاي نتايج ارزيابي پرسنل و سازمان طي زمان و تحليل شاخص ها، اطلاعات مفيدي را براي تصميم گيري دريافت خواهند كرد.


3- خروجي ها :
نتايج سيستم ارزيابي در اشكال گوناگون (داشبورد و نمودار و جداول) براي استفاده در سيستم هاي منابع انساني، سيستم حقوق و مزايا يا ساير تيم ها قابل ارائه مي باشد. داده هاي نتايج ارزيابي عملكرد براي استفاده ساير سيستم هاي منابع انساني كاربرد خواهند داشت.

4- يكپارچگي سيستم با سيستم ارزيابي عملكرد سازمان:
در صورت استفاده شركتها و سازمانها از سيستم ارزيابي عملكرد سازمان، نتايج  سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان با سيستم ارزيابي عملكرد سازمان يكپارچه خواهد شد. مدير ارشد ضمن رصد ارزيابي عملكرد سازمان مي تواند ارزيابي كاركنان هر واحد را هم پايش نمايد.


برچسب: كليك ويو، ارزيابي عملكرد، نرم افزار ارزيابي عملكرد، سامانه ارزيابي عملكرد، ارزيابي عملكرد كاركنان، ارزيابي عملكرد سازمان، هوش كسب و كار، هوش تجاري، انبار داده، داشبورد مديريتي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۱۵:۱۴ توسط:admin موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :